Faaliyetlerimiz

 • YMM Tasdik İşlemleri
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Tasdiki
  • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanname Tasdiki
  • Yatırım İndirimi Tasdiki
  • Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili İşlemler
   • Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi ve benzeri bağışıklıklarla ilgili işler
   • Teşvik uygulamalarında kredi faiz iadesi, indirimi veya prim ve benzeri ödemeler
   • Enflasyon düzeltmesi veya yeniden değerleme işlemleri
   • Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili tasdik işlemleri
   • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca yapılacak Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
   • Sinema filmlerinin desteklenmesi hakkında yönetmelik gereği ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü sponsorluk yönetmeliği gereği yapılacak tasdikler
   • Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması
   • İthalat gözetim kapsamı ürünler faaliyet raporu
  • Münferit Beyanname Tasdiki
  • Diğer Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri
   • K.V.K. 26. ve 31. maddelerindeki beyannameler
   • K.V.K. 17., 18. ve 20. maddelerindeki beyannameler
 • Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri
  • KDV ve ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiki
  • KDV İade ve Mahsup İçermeyen Aylık Beyannameler
  • Özel Tüketim Vergisi Üretim Tecil-Terkin ve Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı ile Yeminli Mali Müşavirlik Biyoetanol Üretim ve Yeminli Mali Müşavirlik Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollü Benzin Faaliyet Tasdik Raporu
  • Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil-Terkin İşlemleri Tasdiki
  • Gümrük Beyannamesi Tasdiki
 • Diğer Tasdik İşlemleri
  • İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdiki
   • Enflasyon düzeltmesinden veya yeniden değerlemeden oluşan fonun sermayeye eklenmesinde eklenebilir fonun tespiti
   • Diğer iç kaynakların (maliyet artış fonu - gayrimenkul/iştirak satış karı, geçmiş yıl karları v.b.) sermayeye eklenmesinin tespiti
  • Sermaye Artışının Tespiti Raporları
   • Sermaye ödendiğinin ve mevcudiyetinin tespiti
   • Limited şirketlerin kuruluş ve nev'i değişikliğinde düzenlenen öz varlık ve değer tespiti
  • Dernek, Tesis, Vakıf ve Benzeri Kurumların Muafiyet, İstisna ve Hesaplarının Tasdiki İşlemleri
   • Muafiyet ve istisnalara ilişkin tasdik işlemleri
    • İktisadi işletmesi olmayanlar
    • İktisadi işletmesi olanlar
   • Hesaplara ilişkin tasdik işlemleri
  • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
  • Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
  • Seyahat Acentalarının Turizm Geliri Elde Etmek ve Döviz Getirmek Yükümlülüklerine İlişkin Tespitler
  • Ham Petrol ve Petrol Ürünleri İthali ve LPG ile İlgili Olarak Talep Edilecek İnceleme ve Tespitler
  • Mali Tablolarınn Uygunluğu ve Hasılatı Tespiti
   • Yap-işlet-devret projesi kapsamında istenen mali tablolarnı uygunluğu ve hasılat tespiti
   • Devletin irtifak hakkı tesis ettirdiği işlemlerde verecekleri hasılat beyannamelerinin tasdiki
   • Kamu ihale kanunu yönetmelikleri gereği istenen tespit raporu
  • Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi
  • İşsizlik Sigortası Fonunun Gelir ve Giderlerinin Denetimi
  • Servet ve Varlık İncelemeleri
  • Erteleme, Taksitlendirme Formları Talep ve Değerlendirme Konusu Meblağ
  • Doğal Afetlerde Terkin İşleri
  • Kamu Arazisi Tahsis İşlemleri Tespiti
 • 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Paylarının Ödenmesi İşlemleri
  • Televizyonlar
   • Ulusal/Bölgesel televizyonlar
   • Yerel televizyonlar
  • Radyolar
   • Ulusal/Bölgesel radyolar
   • Yerel radyolar
 • Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Yapılan Diğer İş ve İşlemler
  • Kuruluş İşlemleri
   • Tek şahıs işletmeleri
   • Adi ortaklıklar
   • Limited şirketler, Kollektif ve adi komandit şirketler ve Kooperatifler
   • Anonim şirketler
  • Değişiklikler
   • Adres değişikliği
   • Pay devirleri
   • Ana sözleşme değişiklikleri
    • Adi ortaklık, adikomandit ve kollektif şirketler
    • Kooperatifler
    • Eshamlı komandit ve limited şirketler
    • Anonim şirketler
   • Yabancı sermayeli şirket kuruluşu
   • Şekil değiştirme
   • Birleşme
   • Bölünme
  • Danışmanlık Hizmetleri
   • Sürekli danışmanlık
   • Arızi danışmanlık ve standart dışı işlemler
   • Kontrol ve revizyon işlemleri
   • Firma muhasebe sisteminin kurulması
  • Uyuşmazlık İşleri ve Uzlaşma
  • Hakemlik
  • Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Diğer Kuruluşlarca Yaptırılacak Muhasebe Denetim İşlemleri
   • Bağımsız denetim işlemleri
   • Konsolide mali tabloların denetimi
  • İlaç Fiyatları Tespit ve Değerlendirilmesi
  • SGK İlişiksizlik Belgesi için Yapılan İnceleme
  • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarafından Yaptırılacak Bağımsız Denetim İşleri